ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ευκαιρίες και προοπτικές

Ο περιορισµός του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της δραστηριότητας της ιστιοπλοΐας είναι απαραίτητος για να γίνει εφικτή η βιωσιµότητα του αθλήµατος και στις επόµενες γενιές.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ιστιοπλοΐας δύναται να ελαχιστοποιηθούν είτε πρόκειται για ιστιοπλοΐα κρουαζιέρας είτε για αγωνιστική, όπου τα σκάφη και τα πληρώµατα δρουν εντατικά για περιορισµένο χρονικό διάστηµα σε µια προσδιορισµένη γεωγραφική περιοχή.Εύλογα τίθεται το ερώτηµα για το ποιες είναι οι περιβαλλοντικές ευθύνες των διοργανωτών, πώς µπορούν να δράσουν και ποιες ευκαιρίες και προοπτικές εγείρονται από µια περιβαλλοντικά ορθή ιστιοπλοϊκή ναυταθλητική διοργάνωση;

Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία (World Sailing) απαντάει στο ερώτηµα αυτό έχοντας ήδη αναπτύξει δράση και έχοντας συντάξει κατευθυντήριες οδηγίες παροτρύνοντας τους διοργανωτές, τους συµµετέχοντες αλλά και τους επισήµους να δρουν σύµφωνα µε την ορθή περιβαλλοντική πρακτική στις περιβαλλοντικές της επιδιώξεις, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον, τη θαλάσσια ζωή, αλλά και την υγειά των ανθρώπων.

Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστοσελίδα της (www.sailing.org) η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία ενδιαφέρεται για την προστασία του περιβάλλοντος και παροτρύνει την εφαρµογή µερικών απλών κανόνων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά την προετοιµασία ενός ναυταθλητικού γεγονότος συµβάλλοντας έτσι ώστε η δραστηριότητα της ιστιοπλοΐας να µην ελλοχεύει περιβαλλοντικούς κινδύνους.Ειδικά στη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων η οργανωτική επιτροπή πρέπει να µεριµνήσει ώστε να αναπτύξει και να εφαρµόσει προγράµµατα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συνέπειας απευθυνόµενα προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς καθώς και την τοπική κοινωνία.

Τα προγράµµατα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης προβλέπεται να έχουν κυτταρική ανάπτυξη και κανονικοποιούν την περιβαλλοντική συµπεριφορά των εµπλεκοµένων τόσο πριν-, όσο κατά τη διάρκεια αλλά και µετα- τη διοργάνωση.Σε κάθε φάση της διοργάνωσης, ο κάθε εµπλεκόµενος φορέας µπορεί να συνδράµει σε τρία διαφορετικά επίπεδα (level 1 to 3) ανάλογα µε τις δυνατότητές του σε χρόνο, χρήµα και αφοσίωση. Σκοπός πάντοτε είναι η ελαχιστοποίηση των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε αυτές απευθύνονται στη θάλασσα, είτε στην τοπική κοινωνία και την οικονοµία της περιοχής διοργάνωσης των αγώνων.

Για τη θετική και αποτελεσµατική έκβαση της κάθε προσπάθειας πρωταρχικό µέληµα της οργανωτικής επιτροπής είναι να θεωρήσει την περιβαλλοντική προσέγγιση της διοργάνωσης όχι ως ένα επιπλέον σύνολο κανονιστικών δεσµεύσεων και υποχρεώσεων αλλά ως µια µεγάλη ευκαιρία µε ανταποδοτικά οφέλη στον θεσµό της διοργάνωσης, στους συµµετέχοντες και στην κοινωνία.

Η εκκίνηση της πρωτοβουλίας αυτής, πραγµατοποιείται µε την αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πρόκειται να υπάρξουν και χρήζουν αντιµετώπισης, την κατανόηση των νοµοθετικών δεσµεύσεων, των ρόλων και των ευθυνών των συµµετεχόντων αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων διαχείρισης αποβλήτων που διαθέτει η κάθε γεωγραφική περιοχή.

Σηµαντικό επίσης είναι να διερευνηθούν οι µέθοδοι δηµοσιοποίησης και επικοινωνίας των προσπαθειών ώστε να ενισχυθούν οι συµµετοχικές προσπάθειες των ενδιαφεροµένων µερών.

Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία δρώντας υπεύθυνα προς την κατεύθυνση αυτή, έχει προβλέψει τη διαχείριση της ολικής περιβαλλοντικής όχλησης εξαιτίας µιας αγωνιστικής διοργάνωσης φτάνοντας µάλιστα στο επίπεδο να προτείνει τη διερεύνηση της πίεσης που ασκείται στο περιβάλλον εξαιτίας των µετακινήσεων σκαφών, προσωπικού και εξοπλισµού από τους οικείους ναυτικούς οµίλους προς τον γεωγραφικό προορισµό διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Συµπληρώνει µάλιστα ότι και ο προγραµµατισµός, η επιλογή και η ορθή διαχείριση των συµµετεχόντων καταλυµάτων παραµονής των αποστολών, µπορεί να δράσει στοχευµένα και θετικά στην όποια περιβαλλοντική προσπάθεια.

Μέσα από γόνιµους διαλόγους η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία ανάγει το θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων σε µια δεξαµενή ευκαιριών για το κάθε είδους θαλάσσιο άθληµα, θέλοντας έτσι να δώσει νέες προοπτικές και να εµπνεύσει περισσότερο εκείνους που επιφορτίζονται µε την ανάπτυξη και την εφαρµογή των κανόνων αυτών.

Ως ευκαιρίες της πρωτοβουλίας αυτής, η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία, δύναται να θεωρήσει τη βελτίωση της φήµης της διοργάνωσης, την προσέλευση νέων διαφηµιστικών χορηγιών, την αναγνωρισηµότητα από µεγαλύτερη οµάδα ενδιαφεροµένων καθώς και την επακόλουθη προσέλκυση νέων αγωνιζόµενων µελών προσδοκώντας έτσι τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών του θεσµού.

Ο Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης πρωτοπόρος σε κάθε καινοτοµία και εναρµονιζόµενος µε το πνεύµα των οδηγιών της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος αφιέρωσε το 55ο Ράλλυ Αιγαίου στον σκοπό αυτό µε σύνθηµα “Να σώσουµε τις θάλασσες µας” περιλαµβάνοντας στο πρόγραµµα της διοργανώσεως και περιβαντολλογικές δράσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και επιµόρφωση επισκεφτείτε το Link: www.sailing.org/tools/documents/ISAFGreenEventGuidance-[9984].pdf

* Ο Επαμεινώνδας Δ. Μπανός είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με δίπλωμα ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Ανάπτυξη και Πιστοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και στη διαχείριση του Περιβαλλοντικού κινδύνου. Είναι κάτοχος διπλώματος Ιστιοπλοΐας και ενδιαφέρεται εμπράκτως για τη διάσωση των θαλασσών.
Previous Post Next Post