Η HELMEPA συμβάλλει στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA συµµετέχει στην πρωτοβουλία Getting to Zero Coalition υποστηρίζοντας τις προσπάθειες της ναυτιλιακής βιοµηχανίας για εξάλειψη των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η συµµαχία “Getting to Zero” (GtZ) δηµιουργήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών (Νέα Υόρκη, 2019) µε πρωτοβουλία της βιοµηχανίας και αποτελεί µία δυναµική συµµαχία εταιρειών και οργανισµών του ναυτιλιακού τοµέα, της ενέργειας, των υποδοµών και του χρηµατοπιστωτικού κλάδου που υποστηρίζεται από εθνικούς και διακρατικούς φορείς. Σκοπός της είναι να συµβάλει στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (IMO) για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στη ναυτιλία κατά τουλάχιστον 50% έως το 2050 – σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 2008.

Στόχος της συµµαχίας GtZ η επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της ναυτιλιακής βιοµηχανίας µε την ανάπτυξη εµπορικά βιώσιµων πλοίων µηδενικών εκποµπών, µέχρι το 2030, που θα υποστηρίζονται από τις απαραίτητες υποδοµές σε καθαρές πηγές ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων της παραγωγής, της διανοµής, της αποθήκευσης και του ανεφοδιασµού.

«Η ναυτιλιακή βιοµηχανία, που προσφέρει τον πλέον αποδοτικό, ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο µεταφοράς εµπορευµάτων σε µεγάλες αποστάσεις, φέρει ευθύνη απέναντι στις µελλοντικές γενιές και καλείται να δράσει άµεσα και αποτελεσµατικά, συµβάλλοντας στην παγκόσµια απεξάρτηση από τον άνθρακα. Η ανάπτυξη πλοίων µηδενικών εκποµπών προϋποθέτει µια καινοτόµο, συνεργατική και καλά οργανωµένη δράση της βιοµηχανίας, που θα συµπεριλαµβάνει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού. Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να συνεργαστούµε όλοι µαζί, για να επιτύχουµε εµπορικά και περιβαλλοντικά βιώσιµες, εναλλακτικές λύσεις για τον κλάδο µας. Μια παγκόσµια συνέργεια, για µια παγκόσµια λύση!» τόνισε η κα Σεµίραµις Παληού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της HELMEPA.

Η ένταξη στη συµµαχία Getting to Zero σηµατοδοτεί ένα ακόµη σηµαντικό βήµα στην εθελοντική δέσµευση της HELMEPA “Να Σώσουµε τις Θάλασσες”, που υπέγραψαν Έλληνες πλοιοκτήτες και ναυτικοί το 1982. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η HELMEPA συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ανάληψη ενεργών πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση της τεράστιας πρόκλησης για τη φύση και την ανθρωπότητα, την κλιµατική αλλαγή.

Αξιοποιώντας την εµπειρία και τεχνογνωσία των Μελών της, 1.858 εµπορικών πλοίων, 230 ναυτιλιακών εταιρειών και οργανισµών και 14.000 Ελλήνων ναυτικών, η HELMEPA συµβάλλει στις οµάδες εργασίας της συµµαχίας “Getting to Zero”, ενώ παράλληλα ενσωµατώνει τις γνώσεις και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν στην κατάρτιση επιµορφωτικών πρωτοβουλιών για την ενδυνάµωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και την αναβάθµιση γνώσεων των ναυτικών, ώστε να είναι σε θέση να αφοµοιώσουν τον πράσινο και ψηφιακό µετασχηµατισµό που συντελείται στη ναυτιλία, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια.

Ως τεχνικός σύµβουλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στον IMO και µακροχρόνιος εταίρος του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης των Ηνωµένων Εθνών, η HELMEPA υποστηρίζει τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης του ΟΗΕ και ασχολείται ενεργά µε τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της ναυτιλιακής βιοµηχανίας και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και τοπικών κοινοτήτων της Ελλάδας σχετικά µε κλιµατική αλλαγή και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία “Getting to Zero” µπορείτε να βρείτε εδώ www.globalmaritimeforum.org/getting-to-zero-coalition/


Soft Skills και Ηγεσία Περιβάλλοντος και Ασφάλειας στις top επιμορφωτικές ανάγκες της ναυτιλίας

Ηγεσία σε θέµατα περιβάλλοντος/ασφάλειας και ήπιες δεξιότητες (soft skills), καθώς και ο έλεγχος της περιβαλλοντικής συµµόρφωσης σε επίπεδο PSC και η διαχείριση ρίσκου αναδείχθηκαν ως οι σηµαντικότερες θεµατικές για την επιµόρφωση ναυτικών και στελεχών που κατέγραψε η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, µέσα από στοχευµένη έρευνα που διεξήγαγε µε τη συµµετοχική διαδικασία των µελών της από την ναυτιλιακή κοινότητα.

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 15 Σεπτεµβρίου – 15 Οκτωβρίου 2021 µε τη συµµετοχή αρµοδίων σε θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, από 39 εταιρείες-µέλη στον κλάδο της ναυτιλίας και 3 συνεργαζόµενους φορείς (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Λιµενικό Σώµα / Ελληνική Ακτοφυλακή, Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων – ΕΛΥΔΝΑ).

Στις 20 πρώτες θέσεις προτίµησης εµφανίζονται θέµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις επιθεωρήσεις και τους νέους κανονισµούς, όπως φαίνεται από την ποσοστιαία κατανοµή τους ανά θεµατική ενότητα του ερωτηµατολογίου.

Τα περιβαλλοντικά θέµατα προτάσσονται κυρίως υπό το πρίσµα του ελέγχου της συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς (επιθεωρήσεις PSC στα λιµάνια, κανονισµοί MARPOL και διατήρηση βιβλίων καταγραφής) ή των θεσµικών εξελίξεων (ΕΕΧΙ-CII), ενώ υψηλό ενδιαφέρον καταγράφηκε και για τα συστήµατα διαχείρισης θαλάσσιου έρµατος και τη µέχρι σήµερα εµπειρία από τη χρήση τους στα πλοία.

Αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον εκφράζεται, από εταιρείες της ναυτιλιακής κοινότητας για την κυβερνοασφάλεια (cyber security), τη διαχείριση αλλαγής, το σχεδιασµός ταξιδιού µε χρήση ECDIS, τη διαχείριση πληρώµατος, τη ναυτική µετεωρολογία και τις πρακτικές πρώτης βοήθειας, οδηγίες/συµβουλές για επιθεωρήσεις εν πλω, επίγνωση της κατάστασης (situational awareness) και εντοπισµός αδυναµιών (weak signals) καθώς και τη χρήση LNG ως καυσίµου.

Σκοπός της έρευνας είναι η κατανόηση και καταγραφή των αναγκών της ναυτιλιακής κοινότητας για την ενδυνάµωση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων, την αναβάθµιση γνώσεων και τη διαρκή κατάρτιση των αξιωµατικών εµπορικού ναυτικού και των στελεχών ναυτιλίας.

Τα ευρήµατα αποτελούν οδηγό για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Ετήσιου Επιµορφωτικού Προγράµµατος της HELMEPA για το 2022, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν στις προσδοκίες και ανάγκες της ναυτιλιακής κοινότητας.

Το 2021, µέχρι στιγµής, 2.706 Έλληνες και ξένοι ναυτικοί και στελέχη 110 διαχειριστριών εταιρειών έχουν ενισχύσει τις επαγγελµατικές τους δεξιότητες µέσα από 22 σεµινάρια που έχει διοργανώσει η HELMEPA µε την καθοδήγηση της Επιµορφωτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από ειδικούς σε θέµατα ναυτικής εκπαίδευσης των εταιρειών-µελών Andriaki Shipping, Arcadia Shipmanagement, Ariston Navigation, Αtlantic Bulk Carriers, Chandris (Hellas), Cleopatra Shipping, Costamare Shipping, Danaos Shipping, Diana Shipping Services, Eastern Mediterranean, Euronav Ship Management (Hellas), Gaslog LNG Services, Minoa Marine, Neda Maritime Agency, Royal Caribbean Cruises, Springfield Shipping, Starbulk, Thenamaris, Tsakos Columbia Shipmanagement, V.Ships (Greece) και τον Καπτ Μιχάλη Φραγκιά.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Ναυτιλιακό Επιµορφωτικό Κέντρο της HELMEPA, training@helmepa.gr


Διμερής διάλογος Helmepa – Αμερικάνικης Ακτοφυλακής για την καλύτερη προετοιμασία ναυτικών και πλοίων

Με σκοπό τη βέλτιστη προετοιµασία ναυτικών και πλοίων για τις επιθεωρήσεις PSC στα λιµάνια των ΗΠΑ και την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας, πρόληψης της ρύπανσης και βιωσιµότητας, εκπρόσωποι των εταιρειών-µελών της HELMEPA έθεσαν απευθείας τα ερωτήµατά τους στον Rear Admiral John W. Mauger, Assistant Commandant for Prevention Policy της Αµερικανικής Ακτοφυλακής.

H καθιερωµένη Ετήσια Σύσκεψη Μελών µε την ηγεσία της Αµερικανικής Ακτοφυλακής που λαµβάνει χώρα στη Washington, D.C., πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των περιοριστικών µέτρων Covid-19, την Τρίτη 23 Νοεµβρίου 2021, διατηρώντας ενεργή την επικοινωνία και αναδεικνύοντας τη στενή και µακρόχρονη συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA µε την ηγεσία της Αµερικανικής Ακτοφυλακής (US Coast Guard), όπως ανέφερε στον χαιρετισµό της η πρόεδρος της HELMEPA κα Σεµίραµις Παληού. Τον συντονισµό και σχολιασµό του διαλόγου ανέλαβε ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, µέλος του ΔΣ της HELMEPA.

Συγχαίροντας την HELMEPA για το έργο της τα τελευταία 40 χρόνια και τη συνεισφορά της στην παγκόσµια ευηµερία και τη βιωσιµότητα, ο Αµερικανός Ναύαρχος Mauger παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν πλοία ξένης σηµαίας που επισκέπτονται τα λιµάνια των ΗΠΑ, εστιάζοντας στην τριπλή πρόκληση που αφορά στην εκτιµώµενη αύξηση του θαλάσσιου εµπορίου, τόσο σε όγκο όσο και σε αριθµό πλοίων, µε χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και του αυτοµατισµού και την εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η οµιλία του κάλυψε όλα τα επίκαιρα θέµατα, όπως τις επιπτώσεις του COVID-19 στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, τα συστήµατα αυτονοµίας στα πλοία και τα νέα καύσιµα, τον έλεγχο των απορρίψεων από τα πλοία µέσω του επερχόµενου Vessel Incidental Discharge Act (VIDA), τη διαχείριση θαλάσσιου έρµατος και τη µεταφορά ξενικών ειδών (biofouling), τις εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις και τις νέες τεχνολογίες, την ευηµερία και ψυχική υγεία των ναυτικών (crew wellness) καθώς και την κυβερνοασφάλεια, που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής των ΗΠΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [Α-Δ]

κα Σεµίραµις Παληού, CEO, Diana Shipping Services S.A. & Πρόεδρος HELMEPA

Rear Admiral John W. Mauger, Assistant Commandant for Prevention Policy of the US Coast Guard

κ. Πάνος Ζαχαριάδης, Technical Director, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. & Μέλος ΔΣ HELMEPA

κα Αλεξάνδρα Κουβαδέλλη, Senior Claims Director, UΚ P&I Club

κος Μιχαήλ Φραγκιάς, Senior Marine Consultant

κος Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Head of Strategy and Development, HELMEPA

κος Ιωάννης Δρακογιαννόπουλος, RS&Q Manager, DPA/CSO, Costamare

κος Γιώργος Καραγλάνης, Senior Vetting Superintendent, Carras (Hellas) S.A.

κος Ευστράτιος Σαπουναδέλης, SQE Manager/DPA, Danaos Shipping Co. Ltd.

κος Αθανάσιος Σπανέλλης, Marine Superintendent, Marine Trust Ltd

κος Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, Q&S Manager DPA/CSO, Vrontados S.A.

κος Χρήστος Γεωργουσόπουλος, DPA/CSO-Newbuildings Manager, Ariston Navigation Corp.

κος Prashant Kumar, Marine Suprintendent, Marine Trust Ltd

κος Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος, Managing Director, Nereus


Η Helmepa στο πλευρό των επιστημόνων νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Νέοι/νέες επιστήµονες συνεχίζουν τις µεταπτυχιακές τους σπουδές σε ναυτιλιακές και περιβαλλοντικές επιστήµες µέσω του θεσµού υποτροφιών της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, που υλοποιείται αδιάλειπτα για 23 χρόνια, αναδεικνύοντας τη δέσµευση της HELMEPA να στέκεται διαχρονικά στο πλευρό της νέας γενιάς.

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022, ανακοινώθηκαν επιπλέον τρεις υποτροφίες, φθάνοντας τις 45 υποτροφίες συνολικά που έχουν χορηγηθεί από την HELMEPA (29 γυναίκες – 16 άνδρες), από το 1998 έως σήµερα, εκ των οποίων 25 στο ναυτιλιακό τοµέα και 20 στον περιβαλλοντικό τοµέα, συµβάλλοντας και στην ανάγκη που έχει η Ελλάδα για ανθρώπινο δυναµικό υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας.

Η προαγωγή της επιστήµης, η επιβράβευση της αριστείας και η δηµιουργία συνθηκών εξέλιξης για τη νέα γενιά, χωρίς αποκλεισµούς, µε ανοιχτούς ορίζοντες αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την HELMEPA, στηρίζοντας έµπρακτα και τους νέους ανθρώπους που αναγκάζονται να αναβάλλουν ή/και να διακόψουν τις σπουδές τους, για να εργαστούν.

Η Προέδρος του ΔΣ της HELMEPA, κυρία Σεµίραµις Παληού, απευθυνόµενη στους υποτρόφους σηµείωσε: «Καταφέρατε να διακριθείτε µέσα από µια ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης, µε υψηλά κριτήρια και να διεκδικήσετε το µέλλον σας, διασφαλίζοντας µέσα από τις υποτροφίες της HELMEPA τη συνέχιση των σπουδών τους. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια! Είµαστε πολύ υπερήφανοι για εσάς. Όποτε µας χρειαστείτε, είµαστε εδώ, στο πλάι σας.»

Λόγω των περιορισµών του Covid-19, η Τελετή Απονοµής Υποτροφιών για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022, πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά (Παρασκευή 19 Νοεµβρίου), υπό το συντονισµό της κυρίας Ειρήνης Στ. Νταϊφά, µε καλεσµένο οµιλητή τον Δρα Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, Γενικό Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Την εκδήλωση χαιρέτησε η οικογένεια του Νικολάου Σ. Αποστολόπουλου (δωρητής) και ο Δρ. Μιχάλης Σκούλλος, Επιστηµονικός Σύµβουλος HELMEPA.

«Δίχως αυτήν την υποτροφία δεν γνωρίζω αν θα κατάφερνα να υλοποιήσω τις µεταπτυχιακές σπουδές που ονειρευόµουν. Η οικογένεια της HELMEPA αποδεικνύει µε αυτόν τον τρόπο τη δέσµευσή της στη δηµιουργία ποιοτικής ναυτιλίας µε γνώµονα τον άνθρωπο.» ανέφερε µεταξύ άλλων η Yπότροφος Γεωργία Παππά που έλαβε την υποτροφία Νικολάου Σ. Αποστολόπουλου.

Στη µνήµη του Γεωργίου Π. Λιβανού, Ιδρυτή της HELMEPA χορηγήθηκε υποτροφία €15.000 στην κ. Μαρία-Ελένη Μαργέτη, απόφοιτο της Σχολής Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Παν/µίου Πατρών, για MSc Marine Technology στο Technical University of Delft της Ολλανδίας.

Στη µνήµη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου, Επίτιµου Προέδρου της HELMEPA χορηγήθηκε υποτροφία €15.000 στον κ. Ιάσωνα Φιλιππίδη, απόφοιτο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για MSc Sustainable Energy Technology στο Technical University of Delft της Ολλανδίας.

Στη µνήµη του Νικολάου Σ. Αποστολόπουλου, µε την ευγενική χορηγία της οικογένειας, των φίλων και των συνεργατών του εκλιπόντος χορηγήθηκε υποτροφία €10.000 στην κ. Γεωργία Παππά, απόφοιτο της Νοµικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/µίου Αθηνών, για LLM Maritime Law στο University of Southampton του Ηνωµένου Βασιλείου.

Avatar
by
Η Συντακτική Ομάδα του ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Π.Ο.Ι.Α.Θ., έμπειρους δημοσιογράφους στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας καθώς και αθλητές με μεγάλη εμπειρία στην Ανοικτή Θάλασσα αλλά και τις ολυμπιακές κατηγορίες. Η Συντακτική Ομάδα παρακολουθώντας από κοντά τα δρώμενα στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζει τους βασικούς άξονες της ύλης του περιοδικού, ώστε να παρουσιάζει όλα τα θέματα της επικαιρότητας καθώς και επιλεκτική αρθρογραφία συνεργατών που σχολιάζουν την επικαιρότητα.
Previous Post Next Post