Σύντομο ιστορικό “Καθορισμού προσόντων Κυβερνήτη Επαγγελματικού και Ιδιωτικού Πλοίου Αναψυχής”

1. O νόμος 438/1976 ΦΕΚ αρ. 256 Α/27 Σεπτ. 1976 στο άρθρο 4 παρ. 5 ορίζει: «Ιστιοφόρα ειδικής κατασκευής υπο Ελληνικήν σημαίαν ολικού μήκους μέχρι 15 μέτρων μετά βοηθητικού κινητήρος δύναται κατ’ εξαίρεσιν να εκναυλούνται άνευ μονίμου πληρώματος (bare boat) εις ναυταθλητάς πλείονας των δύο, εφ’ όσον ούτοι είναι κάτοχοι ειδικού πτυχίου ή ετέρου εγγράφου, εξ ων προκύπτει η ναυτική ικανότης και εμπειρία των».

2. Mε την υπουργική απόφαση 27-2-1990 (ΦΕΚ 113Β) εγκρίνεται ο κανονισμός Λιμένα Πειραιά αριθμ. 169 “Περί αδειών διακυβέρνησης ιδιωτικών Τουριστικών Πλοίων” ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Άρθρο 2
  1. Έννοιες
  α. “Ιδιωτικό Τουριστικό Πλοίο”
  β. Σχολεία Κυβερνητών Ιδιωτών Τουριστικών Πλοίων.
  Άρθρο 3


  Περί “Αδείας Κυβερνήτη Ιδιωτικού Τουριστικού πλοίου”.
  Άρθρο 4


  Προϋποθέσεις και προσόντα για την απόκτηση αδείας κυβερνήτη Ιδιωτικού Τουριστικού Πλοίου.

3. O νόμος αριθμ. 1940/18-03-1991 (ΦΕΚ 40Α) περιλαμβάνει το άρθρο 11 “Λειτουργία σχολείων κυβερνητικών σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης και έκδοση αδειών διακυβέρνησης αυτών”.

4. O νόμος 2743/1999 ΦΕΚ αρ. 211 Α / 13 Οκτ. 1999 στο άρθρο 5 παρ. 2 ορίζει: «Ιστιοφόρα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους μέχρι δεκαέξι (16) μέτρα ή μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρα μπορούν να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα».
Και η παρ. 3 α) ορίζει:
«Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος απόδειξης κατοχής τους και κάθε λεπτομέρεια».

Στο άρθρο 9 παρ. 6 του ιδίου νόμου ορίζεται:
Στο άρθρο 11 του ν. 1940/1991 (ΦΕΚ 40Α) προστίθενται παράγραφοι 3,4 και 5 μεταξύ των οποίων στην παρ. 3 ορίζεται: Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ημερομηνία, μετά την παρέλευση της οποίας δεν είναι δυνατή η διακυβέρνηση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής χωρίς την κατοχή της σχετικής άδειας κυβερνήτη.

5. Με τον νόμο 3182/2003 άρθρο 6 παρ. 14 α. το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2743/1999 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους μέχρι είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα».

6. Mε την υπουργική απόφαση αρ. 3342/02/2004 καθορίζονται τα προσόντα Κυβερνήτη επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του Νόμου 2743 όπως τροποποιείται με τον νόμο 3182/2003 (δηλαδή μέχρι μήκους 20μ.) μεταξύ των οποίων προσόντων περιλαμβάνεται και η «Άδεια διακυβέρνησης ιστιοφόρου ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, που προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ Α 40), όπως τροποποιήθηκε με την παραγ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 2743/99».

7. Με την υπουργική απόφαση Αρ. 3342/13/2004 τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 3342/02/2004/21.1.2004 (ΦΕΚ 478 Β) ως κάτωθι:

8. Με τον νόμο αρ. 4256/ΦΕΚ αρ. 92 Α / 14 Απρ. 2014 άρθρο 8 παρ. 1.α. ορίζεται: «Πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα».
Και με την παρ. 2.β. ορίζεται:
«Με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

9. Με τον νόμο αρ. 4504/ΦΕΚ αρ. 184 Α / 29 Νοεμβρίου 2017 άρθρο 94 παρ. 1 υποπαράγραφος ι) εδάφιο αα επανέρχονται τα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μέχρι 24μ. όπως αυτά καθορίστηκαν με την 3342/02/2004/21.1.2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε με την 3342/13/2004/20.8.2004 και με το εδάφιο ββ καθορίζονται τα ίδια προσόντα και για τη διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.

10. Με την εγκύκλιο Αρ. Πρωτ. 3133.1-3/18868/2018 της 12/03/2018 σχετικά με τον καθορισμό προσόντων κυβερνήτου, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Με τον εννοιολογικό όρο Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ολικού μήκους μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα εννοείται το άτομο το οποίο διαθέτει την αποδεδειγμένη ναυτική ικανότητα να διακυβερνά πλοίο ανάλογης κατηγορίας και όχι απαραίτητα ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης που διαθέτει Κατάλληλο Πιστοποιητικό κατά τους όρους και προϋποθέσεις της STCW 1978 όπως τροποποιήθηκε.
Τα προσόντα διακυβέρνησης των ως άνω πλοίων αναψυχής, μηχανοκίνητων και ιστιοφόρων, καθορίζονται με τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. 3342/02/2004/21-1-2004 (Β’ 478) Απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε με την 3342/13/2004/20-8-2004 (Β΄1330) όμοια.
Ειδικότερα:
(α) ως προς τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής:
Τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ολικού μήκους μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, ανεξαρτήτως μεταφορικής ικανότητας, ασκεί άτομο, είτε επιβάτης είτε επαγγελματίας, που διαθέτει τα προσόντα και την αποδεδειγμένη ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.
(β) ως προς τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής:
Τη διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής ασκεί άτομο, είτε επιβάτης είτε επαγγελματίας, που διαθέτει τα προσόντα και την αποδεδειγμένη ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

Ο Ιωάννης Μαραγκουδάκης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. To 1953, σε ηλικία 15 ετών, τιμήθηκε από την τότε Βασίλισσα Φρειδερίκη με έπαινο εξαίρετων πράξεων, για τη συμμετοχή του με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στην αρωγή των σεισμοπλήκτων Ιονίου. Παράλληλα με τις Γυμνασιακές του σπουδές στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή, ασχολείται με τον αθλητισμό στίβου και το 1957, σε ηλικία 19 ετών, καταρρίπτει την Πανελλήνια επίδοση στη σφυροβολία. Τον ίδιο χρόνο εισάγεται στη Σχολή Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ.Π. Αποφοιτά το 1962 και υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Τεχνικό Σώμα, ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός. Μετά από μια εικοσαετή επιστημονική και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφιερώνει πολύ από τον ελεύθερο χρόνο του στην ιστιοπλοΐα και έχει μία εμπειρία άνω των 150.000 ναυτικών μιλίων σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες και θαλάσσιες περιηγήσεις, με διάκριση μεταξύ των άλλων και στον Αγώνα Διάπλου του Ατλαντικού ARC 2000. Από το 1985 είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Ο.Ι.Α.Θ.) και από το 1990 και για 22 χρόνια διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Θαλάσσιας Ενώσεως. Εκδότης του περιοδικού του ΠΟΙΑΘ «Ιστιοπλοϊκός Κόσμος» από το 1987. Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας από το 2002 έως το 2010 στην Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. Επίτιμος δημότης Λέρου για τη διαρκή προσπάθειά του αναδείξεως της νήσου και την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού της και του Αγαθονησίου για την εγκαθίδρυση συστήματος τηλεπαιδιατρικής
Previous Post Next Post