O Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου υποστηρίζει το AEGEAN 600

Η οικονοµική πορεία του ΟΛΛ ΑΕ ξεπέρασε κάθε προσδοκία για το έτος 2022.

Πιο συγκεκριµένα, τα έσοδα έφτασαν σε ύψος ρεκόρ στην ιστορία του ΟΛΛ ΑΕ και διαµορφώθηκαν στο ποσό των 6.325.172,00€, έναντι των 3.800.000,00 € που προβλεπόταν στον προϋπολογισµό, παρουσιάζοντας αύξηση 47% έναντι του 2021.

Αντίστοιχα, το ισοζύγιο (έσοδα-έξοδα) διαµορφώθηκε στο ποσό των 2.325.184,00€ έναντι προβλεπόµενου 975.700,00 €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 89,5 % έναντι του 2021.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΟΛΛ ΑΕ, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία της περιόδου Ιανουάριος – Νοέµβριος 2022, εµφάνισε το καλύτερο ισοζύγιο (έσοδα-έξοδα) από το σύνολο των κρατικών λιµανιών της χώρας.

Το αποτέλεσµα αυτό προέρχεται από 100 % επιχειρηµατική δραστηριότητα δεδοµένου ότι ο ΟΛΛ ΑΕ δεν έχει δεχτεί καµία επιχορήγηση ή άλλη ενίσχυση.

Παράλληλα, η Διοίκηση του ΟΛΛ ΑΕ φρόντισε να µεγιστοποιηθεί η ρευστότητα της εταιρίας ακόµη περισσότερο. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην τριετή θητεία της παρούσας Διοίκησης (2020-2022), ενώ η αξία των εκδοθέντων τιµολογίων ήταν 16,17 εκ. ευρώ, οι εισπράξεις έφτασαν το ποσό των 21,57 εκ. ευρώ, κάτι που σηµαίνει ότι εισπράχθηκε το ποσό των 5,42 εκ. ευρώ από ανείσπρακτες οφειλές προ του 2020.

Με τον τρόπο αυτόν κατέστη δυνατόν το µέρισµα προς τον Μέτοχο να ανέλθει σε ποσοστό 50% επί των κερδών, έναντι 35% του παρελθόντος, ενώ εφαρµόστηκε και πολιτική εξόφλησης όλων των προµηθευτών και συνεργατών του ΟΛΛ ΑΕ εντός τριάντα ηµερών, υποστηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας.

Τα προαναφερόµενα αποτελέσµατα προήλθαν από τη στρατηγική αξιοποίησης των χαρακτηριστικών υπεροχής ενός σχετικά µικρού λιµανιού, το οποίο όµως έχει συγκεκριµένα γεωγραφικά πλεονεκτήµατα.

Στα σηµαντικά γεγονότα και στις στρατηγικές της Διοίκησης αξίζει να αναφερθούν:

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Από το 2020 ο ΟΛΛ ΑΕ προετοίµαζε τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας επικεντρωµένος σε πλοία µικρού και µεσαίου µεγέθους λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων του λιµανιού.

Δεδοµένου ότι είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει µικρό αριθµό πλοίων, επελέγη να δοθεί προτεραιότητα στο homeporting, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση των εσόδων.

Προς τούτο, o σχεδόν ανενεργός Επιβατικός Σταθµός σταδιακά µετατράπηκε σε ένα όµορφο, λειτουργικό και σύγχρονο terminal κρουαζιέρας.

Εντός της άνοιξης του 2023 θα γίνει η παραλαβή και των νέων σύγχρονων και µεγαλύτερης δυναµικότητας X-RAYS.

Αποτέλεσµα αυτής της στρατηγικής ήταν να γίνουν 86 αφιξοαναχωρήσεις κρουαζιεροπλοίων το 2022 και να διακινηθούν 84.000 επιβάτες homeporting και 10.600 επιβάτες transit.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ

Ο συγκεκριµένος Tοµέας, ακόµη και µε περιορισµούς στη διακίνηση διεθνών επιβατών λόγω COVID, απέδωσε τα µέγιστα παρουσιάζοντας πληρότητα 100%.

Το σηµαντικότερο γεγονός ήταν η µεγιστοποίηση του ελλιµενισµού διερχόµενων σκαφών, τα οποία εξ ορισµού αποφέρουν πρόσθετα έσοδα στον Οργανισµό, δεδοµένου ότι το σύνολο των υπαρχουσών θέσεων έχουν συµβασιοποιηθεί.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενώ ο ΟΛΛ ΑΕ διαθέτει λιγότερες από 200 θέσεις ελλιµενισµού, υπάρχει waiting list εκατοντάδων σκαφών.

Προς την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του Τοµέα και εν µέρει ικανοποίηση της πιεστικής ζήτησης, η Διοίκηση του ΟΛΛ ΑΕ εργάστηκε εντατικά σε συνεργασία µε τον Μέτοχο για την προώθηση του έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών Κυµατοθραυστών και Πλωτών Προβλητών», ώστε να προστεθούν επιπλέον 200 θέσεις ελλιµενισµού.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των απαιτούµενων µελετών και διαδικασιών και αναµένεται η έγκριση υλοποίησης του έργου από τον ΥΝΑΝΠ, κ. Πλακιωτάκη.

Το συγκεκριµένο έργο µε την ολοκλήρωσή του αναµένεται να αποφέρει επιπλέον ετήσια έσοδα στον ΟΛΛ ΑΕ περισσότερα από 2 εκ. ευρώ, καθώς και επιπλέον ετήσιο τζίρο στην τοπική οικονοµία της τάξης των 35 εκ. ευρώ, ενώ θα πυροδοτήσει και τη δηµιουργία τουλάχιστον 200 νέων θέσεων εργασίας.

1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ιδιαίτερη ήταν και η συµβολή του Εµπορικού Τοµέα στα αποτελέσµατα του ΟΛΛ ΑΕ. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2022 αυξήθηκε ο όγκος των διακινηθέντων εµπορευµάτων κατά 47% έναντι του 2021.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι µέσω του Εµπορικού Τοµέα εξυπηρετούνται και τα πλοία που προσεγγίζουν στο αγκυροβόλιο Λαυρίου. Από τη δραστηριότητα αυτή ο ΟΛΛ ΑΕ δεν έχει έσοδα, όµως θεωρεί ότι έχει υποχρέωση για τη στήριξη της ποντοπόρου ναυτιλίας, αλλά και της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΟΩΝ

Το 2022 ο ΟΛΛ ΑΕ πρόσθεσε δύο επιπλέον δροµολόγια εβδοµαδιαίως, τα οποία συνδέουν το λιµάνι του Λαυρίου µε τα λιµάνια της Λεµεσού και της Θεσσαλονίκης, διαµορφώνοντας τον αριθµό των προσεγγίσεων Ro-Ro διεθνών πλόων σε 12 µηνιαίως έναντι 4 του παρελθόντος.

Ήδη η Διοίκηση διαβουλεύεται και τη σύνδεση του Λαυρίου µε το λιµάνι της Τουρκίας.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Εντός του 2022 ο ΟΛΛ ΑΕ ολοκλήρωσε την έγκριση λειτουργίας υδατοδιαδρόµου, ο οποίος είναι προς χρήση για έως 6 προσεγγίσεις υδροπλάνων ανά εταιρία ηµερησίως.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η ένταξη της διαπλάτυνσης του ανατολικού finger pier στο ΕΣΠΑ και δεδοµένου ότι το έργο είναι ήδη αδειοδοτηµένο από το ΥΝΑΝΠ, αναµένεται τους πρώτους µήνες του 2023 η προκήρυξη του διαγωνισµού υλοποίησης.

Γ. Βακόνδιος Διευθύνων Σύμβουλος του Ο. Λ. Λαυρίου Α.Ε.
Γ. Βακόνδιος Διευθύνων Σύμβουλος του Ο. Λ. Λαυρίου Α.Ε.

Το 2022 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός προµήθειας και εγκατάστασης µε σύµβαση ενεργειακής απόδοσης σηµαντικού ηλιακού συστήµατος επί του Επιβατικού Σταθµού, µειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωµα του ΟΛΛ ΑΕ, ενώ ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του πρώην εστιατορίου ΚΟΡΑΛΛΙ και άµεσα ξεκινά η κατασκευή νέου καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

Τέλος, εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το MASTER PLAN του λιµένος, που σε συνεργασία µε τον Μέτοχο θα προωθηθούν για την έκδοση του προβλεπόµενου από τη νέα νοµοθεσία Προεδρικού Διατάγµατος.

Με βάση τα παραπάνω, η Διοίκηση βάσιµα θεωρεί ότι και το 2023 θα είναι µια εξίσου παραγωγική χρονιά για τον ΟΛΛ ΑΕ.

Η αύξηση της δραστηριότητας της Κρουαζιέρας µε ήδη συµφωνηµένες προσεγγίσεις πλοίων, η εντονότερη δραστηριότητα στον Τοµέα Σκαφών Αναψυχής κυρίως λόγω της επαναφοράς ρωσόφωνων επισκεπτών, η αύξηση των δροµολογίων της Ακτοπλοΐας και η εµπλοκή του Εµπορικού Τοµέα στη µεταφορά ξηρού φορτίου που σχετίζεται µε τα µεγάλα έργα ανάπλασης, αλλά και την εν γένει αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, διασφαλίζουν την πορεία του Οργανισµού για τα επόµενα χρόνια.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται και η αύξηση της προστιθέµενης αξίας του λιµένος για τον Μέτοχο.

Έτος σταθµός ορίζεται το 2027 µε τη διασύνδεση του λιµένος µε τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο.

Όµως, ο σηµαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι το ολιγάριθµο προσωπικό του ΟΛΛ ΑΕ, το οποίο η Διοίκηση ευχαριστεί για την υπέρµετρη προσπάθεια, όπως επίσης οφείλει να ευχαριστήσει τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΛΛ ΑΕ, τον ΥΝΑΝΠ κ. Ι. Πλακιωτάκη, τον ΓΓΛΛΠΝΕ κ. Ε. Κυριαζόπουλο, το Κ. Λιµεναρχείο Λαυρίου, το Τελωνείο Λαυρίου, τη Δηµοτική Αρχή και όλους τους χρήστες του λιµένος Λαυρίου για την άψογη συνεργασία.

Avatar
by
Η Συντακτική Ομάδα του ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. του Π.Ο.Ι.Α.Θ., έμπειρους δημοσιογράφους στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας καθώς και αθλητές με μεγάλη εμπειρία στην Ανοικτή Θάλασσα αλλά και τις ολυμπιακές κατηγορίες. Η Συντακτική Ομάδα παρακολουθώντας από κοντά τα δρώμενα στον χώρο της ιστιοπλοΐας και της κωπηλασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζει τους βασικούς άξονες της ύλης του περιοδικού, ώστε να παρουσιάζει όλα τα θέματα της επικαιρότητας καθώς και επιλεκτική αρθρογραφία συνεργατών που σχολιάζουν την επικαιρότητα.
Previous Post Next Post