Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας 2021-2024. Μικρές διορθώσεις χωρίς ιδιαίτερες ουσιαστικές αλλαγές

Κάθε τέσσερα χρόνια, την 1η Ιανουαρίου µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, µια νέα έκδοση των Κανόνων Αγώνων Ιστιοπλοΐας έρχεται σε ισχύ. Με την αναβολή των αγώνων Τόκιο 2020 δηµιουργήθηκε ένα θέµα για το οποίο δεν υπήρχε ‘σωστή’ απάντηση, αφού οι κανόνες λειτουργίας της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ιστιοπλοΐας (World Sailing – WS) δεν προέβλεπαν τέτοιο ενδεχόµενο. Μετά από πολλές συζητήσεις οι κανόνες λειτουργίας άλλαξαν µε επείγουσα πρόταση και οι νέοι κανόνες θα έρθουν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2021, ακόµη κι αν δεν έχουν γίνει Ολυµπιακοί Αγώνες.

Οι αλλαγές στους βασικούς κανόνες δεν είναι συνταρακτικές. Έχουν διορθωθεί λάθη, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν εισαχθεί νέες έννοιες ώστε να προσαρµόζονται οι κανόνες στην εξέλιξη του αθλήµατος και έχει γίνει µια µικρή βελτίωση στη δοµή του εγγράφου.

Είναι εµφανείς οι αλλαγές στα παραρτήµατα Β – ιστιοσανίδα και F – αετοσανίδα. Και τα δύο αυτά αγωνίσµατα αλλάζουν οπότε οι κανόνες προσαρµόζονται. Καθώς το άθληµα εξελίσσεται, προστίθενται παραρτήµατα µε κανόνες για διάφορους τύπους σκαφών και µορφές αγώνων. Αυτά τα παραρτήµατα δεν περιλαµβάνονται στο βιβλίο των κανόνων, όµως γίνεται αναφορά σε αυτά και είναι διαθέσιµα στον διαδικτυακό τόπο της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ιστιοπλοΐας.

Πίσω από τη διαδικασία της αναθεώρησης υπάρχει µια αρκετά µεγάλη οµάδα ανθρώπων και διαδικασίες οι οποίες στόχο έχουν να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του αθλήµατος. Το πρώτο σηµείο ανίχνευσης προβληµάτων ή λαθών στους κανόνες, είναι η οµάδα ερωτήσεων και απαντήσεων της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ιστιοπλοΐας (WS), στην οποία µπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις οι εθνικές αρχές, οι διεθνείς κλάσεις καθώς και τα διεθνή στελέχη αγώνων. Μερικές φορές οι ερωτήσεις αναδεικνύουν θέµατα τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν. H οµάδα εργασίας κανόνων της WS συζητά τα θέµατα αυτά και προτείνει αλλαγές ώστε να αντιµετωπισθούν. Για κάθε ιστιοπλοϊκό αγώνισµα, υπάρχει µία οµάδα εργασίας η οποία φροντίζει οι κανόνες για το αγώνισµα να είναι όσο πιο άρτιοι γίνεται και κάνει προτάσεις ανάλογα. Τέλος, κάποιες χώρες έχουν οµάδες εργασίας των κανόνων ιστιοπλοΐας οι οποίες επίσης αναδεικνύουν προβλήµατα στους κανόνες και κάνουν προτάσεις. Κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνονται όλες οι προτάσεις τις οποίες συζητά αρχικά η οµάδα εργασίας κανόνων και η τελική απόφαση λαµβάνεται κάθε Νοέµβριο από την Επιτροπή Κανόνων της WS. Από την αρχή κάθε ολυµπιακού έτους, η οµάδα εργασίας των κανόνων συνδυάζει όλες τις αλλαγές που έχουν εγκριθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και φροντίζει να γίνουν οι επιπλέον αλλαγές στη διατύπωση ώστε να είναι το έγγραφο των κανόνων και τα παραρτήµατα συνεπές σε όλη του την έκταση. Αυτό είναι µια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία και απαιτούνται πολλές ώρες από πολλούς εθελοντές για να ολοκληρωθεί. Επιπλέον, ετοιµάζεται και ένας οδηγός στον οποίο φαίνονται όλες οι αλλαγές για να διευκολυνθούν οι µεταφραστές των κανόνων στις διάφορες γλώσσες.

Η τελευταία µεγάλη αναθεώρηση των κανόνων έγινε το 1997. Από τότε όλες οι αλλαγές γίνονται ώστε να αντιµετωπισθούν προβλήµατα που αποκαλύπτονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι κανόνες σε κάποια σηµεία να είναι πιο περίπλοκοι απ’ όσο χρειάζεται.

Η Επιτροπή Κανόνων έχει στόχο, εφ’ όσον φυσικά αυτό εγκριθεί από τη νέα διοίκηση της Παγκόσµιας Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας, να προχωρήσει την επόµενη τετραετία σε µια νέα ριζική αναθεώρηση ώστε το σύνολο των κανόνων να απλοποιηθεί. Ενδεχοµένως σε τέσσερα χρόνια αυτό το άρθρο να έχει εντελώς διαφορετική µορφή!

ΣΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η πορτοκαλί και µπλε σηµαία ορίζονται στα σήµατα αγώνων ως σηµαία της γραµµής εκκίνησης και της γραµµής τερµατισµού αντίστοιχα. Έτσι δε χρειάζεται να αναφέρεται στις οδηγίες πλου.

Εισάγεται η σηµαία V, η οποία σηµαίνει ’αναµείνατε οδηγίες ασφαλείας’ και παραπέµπει στο νέο κανόνα 37.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διευκρινίζεται ότι όταν οι κανόνες απαιτούν τη χρήση µίας λέξης, αυτή µπορεί να είναι είτε στα Αγγλικά είτε στη γλώσσα την οποία καταλαβαίνουν αυτοί τους οποίους αφορά. Αυτή η προσθήκη κρίθηκε αναγκαία µετά από αναφορές ότι σε κάποιες χώρες η τοπική γλώσσα δε γίνονταν δεκτή από κάποιες επιτροπές ενστάσεων.

Έχει γίνει διαχωρισµός και τακτοποίηση των εννοιών και πλέον γίνεται αναφορά σε ‘ιστιοδροµία’ (race) και διοργάνωση (event).

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο ορισµός του σηµείου (mark) έχει τροποποιηθεί ώστε να περιλαµβάνει το αντικείµενο που περιγράφεται στις οδηγίες πλου και αντικείµενα τα οποία συνδέονται εσκεµµένα µε αυτό. Αυτή η διατύπωση είναι λίγο σαφέστερη από την προηγούµενη.

Ο ορισµός χώρος σε σηµείο (mark room) διευκρινίζεται ότι περιλαµβάνει χώρο για να περάσει ένα σκάφος το σηµείο χωρίς να έρθει σε επαφή µαζί του. Η αλλαγή αυτή έγινε επειδή σε αρκετά από τα νέα αγωνίσµατα η επαφή µε τα σηµεία στροφής δεν αποτελεί παράβαση.

Στον ορισµό διάδικος (party), προστίθεται το σκάφος µε το οποίο συνδέεται ένα άτοµο υποστήριξης το οποίο συµµετέχει σε µια ακροαµατική διαδικασία. Η αλλαγή αυτή έγινε επειδή οποιαδήποτε ποινή στο άτοµο υποστήριξης, τελικά επηρεάζει το υποστηριζόµενο σκάφος.

Προστέθηκε ο ορισµός πλεύση της διαδροµής (sail the course) o οποίος ουσιαστικά αντικαθιστά τον κανόνα 28.

Στους ορισµούς εκκίνηση και τερµατισµός (start and finish) το σηµείο αναφοράς είναι το κύτος του σκάφους. Αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική βοήθεια των επιτροπών στην εκκίνηση και τον τερµατισµό, καθώς και για να αφαιρεθεί η υποκειµενικότητα της φράσης ‘σε κανονική θέση’ που υπήρχε στον ορισµό του τερµατισµού.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

2, Ευ Αγωνίζεσθαι.
Την προηγούµενη τετραετία είχε εισαχθεί η δυνατότητα ένα σκάφος που παραβαίνει αυτόν τον κανόνα να µπορεί να τιµωρηθεί µε ακύρωση από την ιστιοδροµία. Αυτό αποδείχθηκε κακή ιδέα, έτσι ο κανόνας επανέρχεται στην προ του 2017 µορφή του. Όταν ένα σκάφος παραβεί τον κανόνα, ακυρώνεται και η ποινή του δεν εξαιρείται από τη βαθµολογία.

3, αποδοχή των κανόνων και 4, απόφαση για συµµετοχή σε ιστιοδροµία.
Οι κανόνες αυτοί αντάλλαξαν θέση, ώστε να αντικατοπτρίζεται η χρονολογική σειρά χρήσης τους. Πρώτα αποφασίζει κανείς να συµµετέχει στον αγώνα – κανόνας 3, και στη συνέχεια αποδέχεται τους κανόνες – κανόνας 4

Ο νέος κανόνας 5 ορίζει ότι όλες οι επιτροπές και τα στελέχη αγώνων που συµµετέχουν σε µία διοργάνωση διέπονται από τους κανόνες και αντικαθιστά τον κανόνα 84

Ο νέος κανόνας 6 αντικαθιστά τους κανόνες 5, 6 και 7 και αναφέρει ενδεικτικά τους κώδικες της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας στους οποίους υπόκεινται οι συµµετέχοντες όπως ο κώδικας διαφήµισης, αντιντόπιγκ, κατά των στοιχηµάτων και της διαφθοράς, πειθαρχικός κώδικας κλπ. Οι κώδικες αυτοί βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Ιστιοπλοΐας και είναι δυνατόν να αλλάξουν.

ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ

Μια αλλαγή στη δοµή αυτού του µέρους είναι ότι όλοι οι κανόνες που αφορούν σε απαλλαγή σκάφους για παράβαση κάποιου κανόνα, έχουν συγκεντρωθεί σε έναν κανόνα, τον 43. Δεν υπάρχει όµως αλλαγή στην ουσία των κανόνων.

16    Αλλαγή πορείας.
        Ο κανόνας πλέον ισχύει µόνο όταν τα σκάφη βρίσκονται σε πλεύση όρτσα και ο περιορισµός είναι ότι όταν το αριστερήνεµο σκάφος κρατιέται µακριά περνώντας από την πρύµνη του δεξήνεµου, το δεξήνεµο δεν επιτρέπεται να ποδίσει εάν αυτό αναγκάζει το αριστερήνεµο να αλλάξει πορεία.

18.1 Πότε ισχύει ο κανόνας 18.
        Προστέθηκε η χρονική στιγµή που ο κανόνας 18 σταµατά να ισχύει, η οποία είναι όταν δοθεί ο χώρος στο σηµείο.

20.4 Πρόσθετες απαιτήσεις κλήσεων.
        Διευκρινίζεται πως όταν η φωνητική κλήση δεν είναι δυνατόν να ακουστεί, το καλόν σκάφος πρέπει να κάνει πρόσθετες ενέργειες οι οποίες να υποδηλώνουν ξεκάθαρα ότι ζητά χώρο για να αναστρέψει ή την απόκρισή του. Επίσης, επιτρέπει στην προκήρυξη να ορίσει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας των κλήσεων.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΑ

25.1 Διευκρινίζεται ότι η προκήρυξη πρέπει να είναι διαθέσιµη πριν ένα σκάφος δηλώσει συµµετοχή στη διοργάνωση και οι οδηγίες πλου πρέπει να είναι διαθέσιµες πριν ξεκινήσει η ιστιοδροµία

37    Οδηγίες έρευνας και διάσωσης
        Ο κανόνας αυτός απαιτεί από τα συνοδευτικά και υποστηρικτικά σκάφη να παρακολουθούν τα κανάλια επικοινωνίας της Επιτροπής Αγώνων για οδη γίες έρευνας και διάσωσης όταν επιδει χθεί η σηµαία V. Σε όλες τις διοργα νώσεις γίνεται κάτι αντίστοιχο, καλό είναι η διαδικασία να είναι όσο πιο τυποποιηµένη γίνεται ώστε να είναι πιο αποτελεσµατική.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

40    Ατοµικά βοηθήµατα πλεύσης
        Ο κανόνας αυτός έχει διατυπωθεί δια φορετικά, ώστε να απλοποιηθεί η διατύ πωση στις οδηγίες πλου των διοργανώ σεων. Το πρώτο µέρος περιγράφει τη χρήση των βοηθηµάτων πλεύσεις και το δεύτερο τη χρήση της σηµαίας Υ στη θάλασσα και στη στεριά.

42    Προώθηση
        Στις εξαιρέσεις του κανόνα, έχει προστεθεί ότι όταν υπάρχουν συνθήκες για φόιλιγκ, το πλήρωµα µπορεί να τραβήξει το πανί απεριόριστες φορές για να ξεκινήσει το φόιλιγκ.

43    Απαλλαγή
        Σε αυτόν τον κανόνα έχουν συγκεντρω θεί όλες οι περιπτώσεις απαλλαγής για παράβαση κανόνων

49    Ρουχισµός και προσωπικός εξοπλισµός
        Έχουν προστεθεί τεχνικά χαρακτηρι στικά των κρεµαστικών, τα οποία όµως είναι υποχρεωτικά από την 1 Ιανουαρίου 2023

51.3 Ρύθµιση πανιών
        Ο κανόνας αυτός αντικαθιστά τον παλαιό κανόνα ‘χρήση outriggers’ και απλοποιεί τη διατύπωση

51.4 Στα πλωριά πανιά προστίθενται τα µπαλόνια και ο κανόνας παραπέµπει στους Κανόνες Εξοπλισµού Ιστιοπλοΐας (ERS)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΔΙΚΑΣΕΙΣ, ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΕΦΕΣΕΙΣ

Σε αρκετά σηµεία αυτής της ενότητας έχουν γίνει προσθήκες οι οποίες απλοποιούν τα έγγραφα αγώνων ενώ γίνονται διευκρινίσεις ως προς τη λειτουργία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

60.1 Προστίθεται ότι ένα σκάφος µπορεί να υποβάλει αναφορά στην επιτροπή ενστάσεων ζητώντας ενέργειες εναντί ον ενός ατόµου υποστήριξης.

63.6 Ο κανόνας τώρα επιτρέπει την κατάθεση µαρτυριών από φήµες, και η Eπι τροπή Ενστάσεων έχει την ευχέρεια να τους δώσει τη βαρύτητα που θεωρεί κατάλληλη. Επίσης, δίνει την ευχέρεια στην Επιτροπή Ενστάσεων να αποκλεί σει µαρτυρίες τις οποίες θεωρεί άσχετες ή επαναλαµβανόµενες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Αγώνων µπορεί πλέον να βαθµολογήσει ανάλογα ένα σκάφος το οποίο δεν έπλευσε τη διαδροµή σωστά, χωρίς να πρέπει να κάνει ένσταση. Η συντοµογραφία είναι ESC (error sailing the course) και το σκάφος παίρνει βαθµούς ίσους µε τα σκάφη που συµµετέχουν στη διοργάνωση συν έναν. Η αλλαγή αυτή απλοποιεί τη διαδικασία για την Επιτροπή Αγώνων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ

Η σηµαντικότερη αλλαγή σε αυτό το µέρος, είναι ότι µπορεί να ορισθεί ένα χρονικό όριο, µετά το οποίο δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν τα αποτελέσµατα εάν για κάποιο λόγο αυτό είναι επιθυµητό.

Μαρίνα Ψυχογυιού
by
Η Μαρίνα Ψυχογυιού είναι μέλος της επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Νέων της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας από το 2010, μέλος της ομάδας κανόνων kiteboarding και ιστιοσανίδας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας και βασικό στέλεχος αγώνων της ΙΚΑ από το 2016.
Previous Post Next Post